شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی ازقبیل طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت فنی بر ساخت کلیه سازه های فلزی وبتنی اعم ازساختمانی وصنعتی واجرای امور پیمانکاری در رشته های: ۱ ـ رشته ساختمان وابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه ۲ ـ رشته آب: جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی ۳ ـ رشته برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدوتوزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام وخاص ۴ ـ رشته راه: امورپیمانکاری مربوط به ساخت راهها وسیستم های حمل ونقل ۵ ـ رشته تاسیسات: امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی تاسیسات وتجهیزات ساختمان، انتقال تاسیسات وتجهیزات تصفیه خا نه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال، سیستم های خبر و هشداردهنده ۶ ـ رشته کشاورزی: امورپیمانکاری مربوط به ایجادفضای سبزونگهداری آن، امور دامپروری ۷ ـ دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به فضای سبزوامورخدمات شهری ـ اخذوام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری جهت شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل وخارج ـ شرکت درکلیه نمایشگاههای داخلی وخارجی