شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

 

                 

شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق یکی از  شرکتهـای طراح
درزمینه های تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان،ساختمانهای اداری،تجاری،هتلها،سد و نیروگاههای برق آبی تونلهای آبرسانی و انتقال فاضلاب
شهری و تونلهای راه سازی، سازه های بزرگ زیرزمینـی و نیروگـاه
و تونلهای تاسیسات شهری می باشد.

   

   

   

  شماره روزنامه: ۲۰۴۲۸ شهرستان

  شماره صفحه روزنامه: ۸

  تاریخ روزنامه:

  ۱۳۹۴/۲/۵

  شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۶۱۸۵۰۰۰۷۱۸

  تاریخ نامه اداره ثبت:

  ۱۳۹۴/۱/۲۳

  آگهی تاسیس

  تاسیس شرکت سهامی خاص آبادگران اوج گستر شرق در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۴۱۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۰۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی ازقبیل طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت فنی بر ساخت کلیه سازه های فلزی وبتنی اعم ازساختمانی وصنعتی واجرای امور پیمانکاری در رشته های: ۱ ـ رشته ساختمان وابنیه: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه ۲ ـ رشته آب: جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی ۳ ـ رشته برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدوتوزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام وخاص ۴ ـ رشته راه: امورپیمانکاری مربوط به ساخت راهها وسیستم های حمل ونقل ۵ ـ رشته تاسیسات: امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی تاسیسات وتجهیزات ساختمان، انتقال تاسیسات وتجهیزات تصفیه خا نه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال، سیستم های خبر و هشداردهنده ۶ ـ رشته کشاورزی: امورپیمانکاری مربوط به ایجادفضای سبزونگهداری آن، امور دامپروری ۷ ـ دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به فضای سبزوامورخدمات شهری ـ اخذوام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری جهت شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل وخارج ـ شرکت درکلیه نمایشگاههای داخلی وخارجی پس از اخذمجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خراسان رضوی ـ امامیه۷ ـ پلاک۴۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۴۸۹۶۷۱۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰سهم بانام که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۸/۱۹۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی مشهد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: . خانم محبوبه اصلاح الطرفین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲.آقای مرتضی صبوری فرد به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۳.آقای یحیی قرخلو به سمت عضواصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند.و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم هدی اعرابی پور به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا اعرابی پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
  ش
  ۹۴۰۱۲۳۹۴۴۹۸۴۲۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد